Sponsors

Clubreglement

A. Doelstellingen
Artikel 1. WTC Lambroek is een fietsersclub, aangesloten bij CyclingVlaanderen. De club heeft tot doel het fietstoerisme te promoten en de persoonlijke fietsambities bij haar leden aan te moedigen en daarnaast de vriendschap, de sportiviteit en de lichaamsconditie te bevorderen.
Artikel 2. Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging, kan toetreden tot de club voor één of meer categorieën van fietsen.

B. Lidmaatschap
Artikel 3. De toetreding tot de club gebeurt via een jaarlijks te hernieuwenlidmaatschap. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het clublid het clubreglement onderschrijft en aanvaardt dit te zullen naleven.
Artikel 4. Enkel het bestuur kan leden inschrijven, weigeren of schrappen. Kandidaat-leden kunnen een aantal ritten meerijden zonder lid te zijn. Het aantal ritten kan variëren naargelang de categorie.
Artikel 5. Het lidgeld van de club wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en meegedeeld op een Algemene Vergadering. Het lidgeld is steeds inclusief de bijdrage voor Cycling Vlaanderen.

C. Fietstochten
Artikel 6. De club erkent drie categorieën van fietsen: een categorie voor het sportief fietsen, een categorie voor het fietsen in clubverband en een categorie voor het recreatief fietsen.
Artikel 7. Om de doelstellingen van de club te realiseren wordt door het bestuur voor de fietscategorieën een fietskalender opgesteld die op de website van de club wordt gepubliceerd. De fietskalenders dienen onderling met elkaar geen rekening te houden zodat er gelijktijdig fietsactiviteiten kunnen plaats vinden. Fietstochten kunnen gepland of georganiseerd worden op elke dag van de week.
Artikel 8. Sportief fietsen voor de beter geoefende sportfietser, wat betekent dat zowel de afstand als de moeilijkheidsgraad van het parcours een minimale conditie vereisen. Alle fietstochten in binnen- of buitenland, georganiseerd door een officiele wielerbond komen in aanmerking. De club stelt ook een suggestiekalender op. Deze tochten kunnen zowel individueel als in onderling af te spreken groepen gefietst worden. De club heeft hiervoor een groep in “messenger” gecreëerd. Fietsen gebeurt met een racefiets of MTB. Bij een start in groep aan het lokaal worden de kilometers van en naar het parcours toegevoegd aan de afstand van het parcours.


Artikel 9. Fietsen in clubverband. Deze tochten stimuleren het fietsen in clubverband. Fietsen gebeurt met een racefiets of MTB.
Deze tochten worden wekelijks geprogrammeerd op zondag of op feestdagen die niet op een zondag volgen of aan een zondag voorafgaan en vertrekken telkens aan het clublokaal om 9u. Enkel clubleden die vertrekken aan het lokaal worden als aanwezig genoteerd. Voor het fietsen in clubverband worden door de club vaste parcours uitgewerkt. Leden hebben de keuze tussen twee afstanden 50km of 60km die binnen dezelfde
tijdsspanne gereden worden. Het is de bedoeling dat beide groepen ongeveer gelijktijdig aan het lokaal arriveren.
Artikel 10. Recreatief fietsen. Recreatieve fietstochten zijn bedoeld voor de minder sportieve fietsers die in clubverband samen rustig willen genieten van een mooie toeristische fietstocht die ook over onverharde wegen kan lopen. Electrisch fietsen is ook toegelaten. Recreatieve fietstochten kunnen zowel in de voormiddag, de namiddag, over een volledige dag of zelfs over meerdere dagen worden georganiseerd. Bijkomende
informatie over het recrea-seizoen wordt jaarlijks samen met de recreakalender gepubliceerd. Indien vooraf slecht weer wordt aangekondigd kan het bestuur de fietstocht afgelasten.
Artikel 11. De deelnemers aan de fietstochten dienen de signalen bestuursleden of wegkapitein(s) op te volgen en zelf naderend gevaar te signaleren (b.v. oneffenheden in het wegdek, geparkeerde voertuigen, enz …..). Bij pechverlening wordt door de volledige ploeg, ter plaatse en rechts van de weg, gewacht tot de pechvogel opnieuw aansluiting heeft gekregen. Tijdens niet bewegwijzerde fietstochten of niet bewegwijzerde delen ervan, zoals meestal op onze tochten in clubverband, of de ritten van het lokaal naar de startplaats en terug op zaterdag, zijn er één tot maximaal twee clubleden verantwoordelijk voor het parcours. Om verwarring te vermijden en dus om veiligheidsredenen van de groep bepalen alleen zij de te volgen weg. Alle andere leden dienen hun instructies te volgen.
Artikel 12. Elke rit wordt in de mate van het mogelijke besloten met een gezellig samenzijn in het clublokaal.
Artikel 13. Als fietser ligt de natuur ons nauw aan het hart. Wij maken van elke rit een milieuvriendelijke trip. Lege blikjes of flesjes en allerhande verpakkingen horen thuis in een vuilbak. De club refereert hierbij naar het ondertekende “Fiets Wijs” charter.

D. Klassementen
Artikel 14. Het fietsseizoen van WTC Lambroek loopt gelijk met de zomerkalender van Cycling Vlaanderen en dat is van ongeveer einde februari tot einde september.
Artikel 15. Het bestuur stelt tijdig de kalender op voor alle fietstochten van de club.
Artikel 16. De club vraagt voor de start van het fietsseizoen elk clublid naar zijn of haar persoonlijke fietsambitie, dit is een persoonlijke kilometerstand voor één of meer fietscategorieën. Elk clublid dat op het einde van het fietsseizoen zijn persoonlijke ambitie in één of meer categorieën realiseert, zal op het clubfeest geëerd worden als verdienstelijk lid en een herinnering ontvangen. De club houdt van elk clublid de kilometerstanden bij per fietscategorie. De kilometerstanden worden niet gecumuleerd.
Artikel 17. Voor de categorie “Recreatief fietsen”. Clubleden die in deze categorie de helft van de gereden kilometers of de helft van
de georganiseerde tochten hebben meegereden, krijgen de titel: “Trapper van het jaar”.
Artikel 18. Voor de categorie “Clubtochten”. Clubleden die in deze categorie 500 km gereden hebben, krijgen hiervoor een
passende herinnering. Clubleden die in deze categorie 750 km gereden hebben, krijgen de titel van “vicekampioen van de clubtochten” samen met een passende herinnering. Clubleden die in deze categorie 1000 km of meer gereden hebben ontvangen de titel van “kampioen van de clubtochten” samen met een passende herinnering.
Artikel 19. Voor de categorie “Sportief fietsen”. Clubleden die in deze categorie 1000 km gereden hebben, krijgen hiervoor een passende herinnering. Clubleden die in deze categorie 1500 km gereden hebben ontvangen de titel van “vice clubkampioen” samen met een passende herinnering. Clubleden die in deze categorie 2000 km of meer gereden hebben ontvangen de titel van “clubkampioen” samen met een passende herinnering.
Artikel 20. Alle gereden kilometers in elke fietscategorie tellen mee voor het algemeen clubklassement allertijden.
Artikel 21. Telkens een clublid in het algemeen clubklassement een kilometerstand haalt dat een veelvoud is van 10.000 km zal hij of zij hiervoor door de club worden gelauwerd. Clubleden die de grens van 100.000 km halen ontvangen de titel van clubkampioen allertijden.
Artikel 22. Het clublid vindt op het infobord in het lokaal alle nodige informatie omtrent onze vereniging, kalender, kilometerstanden en verzekeringsdocumenten.
Artikel 23. Het bestuur verzorgt een eigen Facebookpagina, een website of elke andere door het bestuur geselecteerde vorm van communicatie, om zowel de clubleden als de geïnteresseerde niet-leden over de komende of voorbije clubactiviteiten te informeren.

E. Algemene Vergadering
Artikel 24. Het bestuur organiseert minstens één keer per jaar, bij het begin van een kalenderjaar, een Algemene Vergadering. Tijdens deze Algemene Vergadering wordt ook de kastoestand aan de clubleden medegedeeld.
Artikel 25. Een derde van de clubleden kunnen het bestuur de schriftelijke opdracht geven een Algemene Vergadering te houden.

F. Bestuur
Artikel 26. Het aantal bestuursleden bedraagt minimum vijf en maximum zeven.
Artikel 27. Elke vier jaar is het bestuur uittredend. De uittredende bestuursleden kunnen zich opnieuw kandidaat stellen zoals alle andere clubleden die minstens 2 jaar lid zijn. De bestuursverkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering.
Artikel 28. Enkel de clubleden zijn stemgerechtigd. Zij kunnen bij afwezigheid op de Algemene Vergadering hun stem laten uitbrengen door volmacht te geven aan een stemgerechtigd clublid. Elk clublid kan maximaal over één volmacht beschikken. Stemmen kan ook schriftelijk via mail of brief, tenzij een geheime stemming vereist is.
Artikel 29. De verkozen bestuursleden kiezen onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige bestuurders krijgen een aanvullende bestuursfunctie.
Artikel 30. Enkel de Algemene Vergadering kan op voorstel van het bestuur artikels van het clubreglement wijzigen, schrappen of toevoegen.

G.Uitrusting
Artikel 31. De club wil steeds als één groep naar buiten treden en legt daarom de clubleden op om bij elke fietstocht van de club minstens te fietsen in de clubtrui.
Artikel 32. Het bestuur kiest de clubuitrusting voor elke categorie van fietstochten. De recreatieve fietsers krijgen een aparte uitrusting. De clubleden
krijgen gratis, minstens, een trui met lange en een trui met korte mouwen.

H. Veiligheid en verzekering
Artikel 33. Elk clublid wordt geacht de wegcode te kennen en te eerbiedigen. Wij fietsen maximaal twee per twee op de rijbaan of het fietspad.
Artikel 34. De clubleden dragen tijdens het fietsen verplicht een valhelm, uitgezonderd bij het recreatief fietsen.
Artikel 35. Wanneer er zich een ongeval voordoet, moeten zo spoedig mogelijk alle gegevens omtrent het ongeval aan een bestuurslid worden doorgegeven om de verzekeringsdocumenten tijdig naar de verzekering te kunnen doorsturen.
Artikel 36. De clubleden die bij een ongeval zijn betrokken met derden vreemd aan de club, dienen hun eventuele familiale verzekering aan te spreken.
Artikel 37. Het bestuur en/of baankapiteins kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen indien deze voortvloeien uit een persoonlijk initiatief van een clublid of door zijn/haar onverantwoord fietsgedrag.

I. Inkomsten
Artikel 38. Van ieder clublid wordt een spontane inzet gevraagd bij de organisatie van clubactivteiten die de club inkomsten kunnen opleveren.

J. Ledenfeest
Artikel 39. Elk seizoen eindigt met een ledenfeest waar hulde gebracht wordt aan de verschillende kampioenen en verdienstelijke clubleden. Dit ledenfeest is vrijblijvend. Er kan een deelname in de kosten worden gevraagd.

K. Het clublokaal
Artikel 40. Clublokaal: Cafe Massemen Plaetse – Dorpsplein 12 - 9230 Massemen.
Contactgevens van de club: Marc Verleysen, voorzitter Schoolstraat 30 – 9860 Gijzenzele – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - tel. 0477/666796

Dit reglement werd :
+ goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 mei 2016
+ aangepast op de Algemene Vergadering van 30 oktober 2017 (art.40)
+ aangepast op de Algemene Vergadering van 21 januari 2018 (art.9 en art.40)
+ aangepast op de Algemene Vergadering van 20 januari 2019 (art.4,6,7,8,9,10,13)
Een kopie van het reglement wordt bezorgd aan Cycling Vlaanderen.

Copyright © 2014. Ontwikkeld door Nyoka.