Off Canvas sidebar is empty

Clubreglement

A. Doelstellingen:

Artikel 1. WTC Lambroek Massemen, hiena ook de club genoemd, is een fietsersclub aangesloten bij Cycling Vlaanderen. De club heeft tot doel het fietstoerisme te promoten en de persoonlijke fietsambities bij haar leden aan te moedigen en daarnaast de vriendschap, de sportiviteit en de lichaamsconditie te bevorderen.
Artikel 2. Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging, kan toetreden tot de club voor één of meer categorieën van fietsen.

B. Lidmaatschap:

Artikel 3. De toetreding tot de club gebeurt via een jaarlijks te hernieuwen lidmaatschap. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het clublid het clubreglement onderschrijft en aanvaardt dit te zullen naleven.
Artikel 4. Enkel het bestuur kan leden inschrijven, weigeren of schrappen. Kandidaat-leden kunnen een aantal ritten meerijden zonder lid te zijn. Het aantal ritten kan variëren naargelang de categorie.
Artikel 5. Het lidgeld van de club wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en meegedeeld op een Algemene Vergadering. Het lidgeld is steeds inclusief de bijdrage voor Cycling Vlaanderen.

C. Fietstochten:

Artikel 6. De club erkent twee categorieën van fietsen: een categorie voor het sportief (cyclo) fietsen in clubverband en een categorie voor het recreatief (recrea) fietsen in clubverband.
Artikel 7. Om de doelstellingen van de club te realiseren wordt door het bestuur een fietskalender opgesteld die op de website en op de facebookpagina van de club wordt gepubliceerd. De fietskalender dient geen rekening te houden met gelijktijdig georganiseerde fietsactiviteiten. Fietstochten kunnen gepland of georganiseerd worden op elke dag van de week.
Artikel 8. Alle fietstochten in binnen- of buitenland, georganiseerd door een officiele wielerbond tijdens het fietsseizoen van de club, komen in aanmerking voor het algemeen kilometerklassement.
Artikel 9. Sportief (cyclo) fietsen in clubverband. Deze tochten stimuleren het fietsen in clubverband. Fietsen gebeurt met een racefiets of MTB. Deze tochten worden wekelijks geprogrammeerd op zaterdag, zondag en feestdagen. De fietstochten vertrekken telkens aan het clublokaal, op zaterdag om 8u30 en op zondag om 9u. Enkel clubleden die vertrekken aan het lokaal worden als aanwezig genoteerd. Voor het fietsen in clubverband worden door de club vaste parcours uitgewerkt. Op zaterdag wordt gestreefd naar een afstand variërend tussen 75km en 100km die
gereden wordt tegen een snelheid die past bij de beter geoefende fietser; op zondag hebben leden de keuze tussen twee afstanden 50km of 60km die binnen dezelfde tijdsspanne gereden worden. Het is de bedoeling dat beide groepen ongeveer gelijktijdig aan het lokaal arriveren.
De club kan op zijn kalender fietstochten programmeren, binnen de vooropgestelde afstanden, die aansluiten bij door andere clubs georganiseerde fietstochten waarvoor een aparte inschrijving vereist is. De leden dienen hiervoor het inschrijvingsgeld te betalen.
Artikel 10. Recreatief fietsen. Recreatieve fietstochten zijn bedoeld voor de minder sportieve fietsers die in clubverband samen rustig willen genieten van een mooie toeristische fietstocht die ook over onverharde wegen kan lopen. Electrisch fietsen is ook toegelaten. Recreatieve fietstochten kunnen zowel in de voormiddag, de namiddag, over een volledige dag of zelfs over meerdere dagen worden georganiseerd. Bijkomende
informatie over het recrea-seizoen wordt jaarlijks samen met de recreakalender gepubliceerd. Indien vooraf slecht weer wordt aangekondigd kan het bestuur de fietstocht afgelasten.
Artikel 11. De deelnemers aan de fietstochten dienen de signalen van de aanwezige bestuursleden of wegkapitein(s) op te volgen en zelf naderend gevaar te signaleren (b.v. oneffenheden in het wegdek, geparkeerde voertuigen, enz …..). Bij pech wordt door de volledige ploeg, ter plaatse en rechts van de weg, gewacht tot de pechvogel opnieuw kan aansluiten.
Artikel 12. Elke rit wordt in de mate van het mogelijke besloten met een gezellig samenzijn in het clublokaal.
Artikel 13. Als fietser ligt de natuur ons nauw aan het hart. Wij maken van elke rit een milieuvriendelijke trip. Lege blikjes of flesjes en allerhande verpakkingen horen thuis in een vuilbak. De club refereert hierbij naar het ondertekende “Fiets Wijs” charter.

D. Klassementen:

Artikel 14. Het fietsseizoen van WTC Lambroek loopt van half februari tot de eerste zondag van oktober.
Artikel 15. Het bestuur stelt tegen de jaarlijkse Algemene Vergadering de kalender op van alle fietstochten van de club.
Artikel 16. De club houdt van elk clublid de kilometerstanden bij van de ritten die onder dit clubreglement vallen.
Artikel 17. Sportfiguur van het jaar. Jaarlijks stelt het bestuur -voor het einde van het fietsseizoen- een met motieven omklede lijst op van maximaal 5 clubleden, die zich op cyclosportief vlak hebben onderscheiden en zich als voorbeeld hebben gedragen voor het geheel van de club. Uit deze lijst van genomineerde leden kiezen de leden die deelnemen aan de afsluitende fietstocht, doorgaans de kroegentocht, de sportfiguur van het
afgelopen jaar. Het resultaat van deze stemming wordt bekendgemaakt op het clubfeest.
Artikel 18. Trapper van het Jaar. Jaarlijks stelt het bestuur -voor het einde van het fietsseizoen- een met motieven omklede lijst op van maximaal 5 clubleden, die zich op fietsrecreatief vlak hebben onderscheiden en zich als voorbeeld hebben gedragen voor het geheel van de club. Uit deze lijst van genomineerde leden kiezen de leden die deelnemen aan de afsluitende fietstocht, doorgaans de kroegentocht, de trapper van het afgelopen
jaar. Het resultaat van deze stemming wordt bekendgemaakt op het clubfeest.
Artikel 19. Meest verdienstelijk clublid. Jaarlijks kiest de voorzitter onder de leden, één lid dat zich op een buitengewone wijze heeft ingezet voor de club. Naast de door de club georganiseerde fietsevenementen komen hiervoor ook alle niet-sportieve activiteiten in aanmerking. Komen niet in aanmerking de sportieve of recreatieve prestaties die in aanmerking komen voor de sportfiguur of de trapper van het jaar. De voorzitter maakt zijn beslissing bekend op het clubfeest.
Artikel 20. Prijs Henri OST. Jaarlijks stelt het bestuur -voor het einde van het fietsseizoen- een met motieven omklede lijst op van maximaal 5 clubleden, die zich hebben onderscheiden of zich als voorbeeld hebben gedragen voor het geheel van de club op het vlak van promotie voor de sponsors van de club. Uit deze lijst van genomineerde leden kiest een vertegenwoordiger van de hoofdsponsor van de club (A-sponsor) het lid dat de Prijs Henri OST mag in ontvangst nemen. De Prijs Henri OST zal uitgereikt worden op het clubfeest.
Artikel 21. Telkens een clublid in het algemeen kilometerklassement een kilometerstand haalt dat een veelvoud is van 10.000 km zal hij of zij hiervoor door de club worden gelauwerd. Clubleden die de grens van 100.000 km halen ontvangen de titel van clubkampioen allertijden.
Artikel 22. Het clublid vindt op het infobord of in de infomap in het lokaal bijkomende informatie omtrent onze vereniging.
Artikel 23. Het bestuur verzorgt een eigen Facebookpagina, een website of elke andere door het bestuur geselecteerde vorm van communicatie, om zowel de clubleden als de geïnteresseerde niet-leden over de komende of voorbije clubactiviteiten te informeren.

E. Algemene Vergadering:

Artikel 24. Het bestuur organiseert minstens één keer per jaar, bij het begin van een kalenderjaar, een Algemene Vergadering. Tijdens deze Algemene Vergadering wordt ook de kastoestand aan de clubleden medegedeeld.
Artikel 25. Een derde van de clubleden kunnen het bestuur de schriftelijke opdracht geven een Algemene Vergadering te houden.

F. Bestuur.

Artikel 26. Het aantal bestuursleden bedraagt minimum vijf en maximum zeven.
Artikel 27. Elke vier jaar is het bestuur uittredend. De uittredende bestuursleden kunnen zich opnieuw kandidaat stellen zoals alle andere clubleden die minstens 2 jaar lid zijn. De kandidaturen moeten binnen zijn op 31 december van het laatste werkingsjaar. De bestuursverkiezing vindt plaats op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Artikel 28. Enkel de clubleden zijn stemgerechtigd. Zij kunnen bij afwezigheid op de Algemene Vergadering hun stem laten uitbrengen door volmacht te geven aan een stemgerechtigd clublid. Elk clublid kan maximaal over één volmacht beschikken. Elk lid stemt in een geheime stemming voor minstens 5 kandidaten en maximaal 7 kandidaten. Stembiljetten met minder dan 5 of meer dan 7 kandidaten zijn ongeldig.
Artikel 29. De zeven best geklasseerde kandidaat-bestuursleden zijn verkozen. Indien er minder dan 8 kandidaat-bestuursleden zijn, wordt er geen stemming georganiseerd. Alle kandidaten zijn dan automatisch verkozen. De verkozen bestuursleden kiezen onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige bestuurders krijgen een aanvullende bestuursfunctie.
Artikel 30. Enkel de Algemene Vergadering kan op voorstel van het bestuur artikels van het clubreglement wijzigen, schrappen of toevoegen.

G.Uitrusting:

Artikel 31. De club wil steeds als één groep naar buiten treden en legt daarom de clubleden op om bij elke fietstocht van de club minstens te fietsen in de clubtrui.
Artikel 32. Het bestuur kiest de clubuitrusting voor elke categorie van fietstochten. De recreatieve fietsers krijgen minstens een fietsshirt of –polo.
De cyclofietsers krijgen minstens, een fietstrui met lange en een fietstrui met korte mouwen.

H. Veiligheid en verzekering:

Artikel 33. Elk clublid wordt geacht de wegcode te kennen en te eerbiedigen. Wij fietsen maximaal twee per twee op de rijbaan of het fietspad.
Artikel 34. De cyclo-leden dragen tijdens het fietsen verplicht een valhelm. De recrea-leden worden gevraagd om dit ook te doen.
Artikel 35. Wanneer er zich een ongeval voordoet, moeten zo spoedig mogelijk alle gegevens omtrent het ongeval aan een bestuurslid worden doorgegeven om de verzekeringsdocumenten tijdig naar de verzekering te kunnen doorsturen.
Artikel 36. De clubleden die bij een ongeval zijn betrokken met derden vreemd aan de club, dienen hun eventuele familiale verzekering aan te spreken.
Artikel 37. Het bestuur en/of wegkapiteins kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen indien deze voortvloeien uit een persoonlijk initiatief van een clublid of door zijn/haar onverantwoord fietsgedrag.

I. Inkomsten:

Artikel 38. Van ieder clublid wordt een spontane inzet gevraagd bij de organisatie van clubactiviteiten die de club inkomsten kunnen opleveren.

J. Ledenfeest:

Artikel 39. Elk seizoen eindigt met een clubfeest. Dit ledenfeest is vrijblijvend. Er kan een deelname in de kosten worden gevraagd.

K. Het clublokaal:

Artikel 40. Clublokaal: 't Boerenparlement - Vaerekouter 34 - 9230 Massemen.
Contactgevens van de club: Marc Verleysen, voorzitter Schoolstraat 30 – 9860 Gijzenzele – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - tel. 0477/666796

Dit reglement werd :
+ goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 mei 2016
+ aangepast op de Algemene Vergadering van 30 oktober 2017 (art.40)
+ aangepast op de Algemene Vergadering van 21 januari 2018 (art.9 en art.40)
+ aangepast op de Algemene Vergadering van 20 januari 2019 (art.4,6,7,8,9,10,13)
+ aangepast op de Algemene Vergadering van 19 januari 2020
(art.6,8,9,14,15,16,17,18,19,20,27,28,29,34)

Een kopie van het reglement wordt bezorgd aan Cycling Vlaanderen.

Contact

Heb je vragen over onze fiets-activiteiten?

secretaris@wtc-lambroek.be

Telefonisch kan je ons bereiken op:
Tel: +32 472 56 11 10

Secretariaat:
Broekstraat 3, 9230 Massemen

 

Over ons

We zijn een kleine gezellige fietsclub waar allerlei vormen van fietsen centraal staan. We houden ervan om elkaar te stimuleren om te fietsen doch niet om te racen. Dit wil echter niet zeggen dat onze afdeling cyclo er niet van houdt om soms eens het tempo op te drijven. Ook voor zij die liever de toeristische toer willen opgaan, met onderweg een natje en een droogje, hebben we een volledig programma. Onze club doet ook aan maatschappelijk geëngageerd fietsen met "Fietsen zonder Leeftijd".